Skip to content Skip to footer

Predavač

Brief info

Ana-Marija Liberati Pršo rođena je 1982.g u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet. 2004. g upisuje Doktorski studij «Nutricionizam» Prehrambeno-Biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u ožujku 2020.g stiče status doktora znanosti. Od 2011.g radi kao liječnik na Klinici za internu medicinu KB Sveti Duh u Zagrebu, a u svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se temama iz područja endokrinologije, dijabetesa i nutricionizma. U navedenim područjima provodila je i nekoliko domaćih i međunarodnih kliničkih ispitivanja, aktivno i pasivno sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i kongresima, te u formiranju Nacionalnih smjernica za farmakološko liječenje bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2. Autor i koautor je desetak znanstvenih radova, nekolicine kongresnih sažetaka, vodiča za farnakološko liječenje šećerne bolesti, vodiča za primjenu vitamina D u endokrinologiji te brojnih stručnih predavanja. Od 2009. g djeluje kao edukator i član Predsjedništva Zagrebačkog dijabetičkog društva, od 2022. kao znanstveni savjetnik i suradnik Centra za crijevni mikrobiom u Zagrebu, a od 2023. g. kao suradnik u prvoj virtualnoj klinici Metabolic Friendly. U svakodnevnoj kliničkoj praksi najaktivnije djeluje na području metaboličkog sindroma, pretilosti i šećerne bolesti, nastojeći primjenjivati multidisciplinarni pristup kod svakog bolesnika, odnosno personalizirati pristup svakom bolesniku fuzijom znanja iz medicine i nutricionizma.